Γλώσσα
image of greek flag
italchamber

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Το ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκειμένου να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου: «160 ώρες βίντεο από drones (Drone video filming) στις 4 εποχές του χρόνου προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο ABOVE και ακρωνύμιο ABOVE, του προγράμματος INTERREGIPA CBC Greece – Republic of North Macedonia 2014 – 2020, με κωδικό 5062317.

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
  3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) №B6.3а.06 /13.04.2021
  4. Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement)

προσκαλεί την εταιρεία: Preciousminds – Digitalstation να υποβάλλει σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει:

  1. Τεχνική προσφορά: ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο έργων για την τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης ομάδας έργου. Συναφή έργα θεωρούνται έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιούνται και που αφορούν στην παραγωγή εταιρικών video – video παρουσίασης προϊόντων – video drone παρουσίασης κτιρίων – αγροτεμάχιων κτλ. To κανάλι Youtube στο οποίο υπάρχουν τα video αυτά είναι στο παρακάτω link: https://www.youtube.com/channel/UCBmL5ZXxt2VoUNeatvCkrpg/videos και το website με όλο το portfolio της εταιρείας μας είναι στο https://preciousminds.eu. Προς απόδειξη της εμπειρίας θα πρέπει να προσκομισθούν συμβάσεις, ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
  2. Οικονομική προσφορά: Συμπληρωμένο το υπόδειγμα

Τα ανωτέρω θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά 2 υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική – οικονομική προσφορά.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο το βιογραφικό, την εμπειρία καθώς και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση Λεωφόρο Κ.Καραμανλή 47, 54639, Θεσσαλονίκη έως και την Δευτέρα 25/07/2022 και ώρα 14:00. Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο PDF της πρόσκλησης κάνοντας κλικ εδώ.

image of arrow up

© ΕΛΛΗΝΟ – ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2024