ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

02/12/2017 - 18/12/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (C.N.G.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

με αρ. αναφοράς 2017/SKG535

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α.) Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε ανακοινώνει την διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης τριών (3) σταθμών αποσυμπίεσης, ρύθμισης και μέτρησης συμπιεσμένου φυσικού αερίου (C.N.G.) για την κάλυψη των αναγκών της.

Κριτήριο ανάθεσης: Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 400.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 21/12/2017, ώρα 14:00

Οι Προσφορές θα κατατεθούν στην έδρα της Ε.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., στη Θεσσαλονίκη, οδός Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης με αρ. αναφοράς 2017/SKG535, καθώς και των λοιπών Τευχών, αντίγραφα των οποίων χορηγούνται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από τη Διεύθυνση Προμηθειών της Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε, τηλ.: 2310-584160/134/149/171, μετά από γραπτό αίτημα μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 2310-546365/524696 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο supply@edathess.gr, μέχρι την 18/12/2017.

Θεσσαλονίκη, 02/12/2017
Ε.Δ.Α. Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας